-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Programy

-
Wersja do drukudruk
ProgramyPROGRAMY UKIERUNKOWUJĄCE PRACĘ
WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNĄ PRZEDSZKOLAPrzedszkole realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu następujące programy:
PROGRAM WIODĄCY-
"W KRĘGU ZABAWY" J. Pytlarczyk
PROGRAMY UZUPEŁNIAJĄCE:
• Dziecięca matematyka - E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska
• "Bezpieczny świat dziecka" - wewnątrzprzedszkolny program -wychowawczo - profilaktyczny
• Naturalna Nauka Języka- nowy model edukacyjny program autorski Elżbiety Czerwińskiej

"W kręgu zabawy" J. Pytlarczyk program wychowania przedszkolnego zgodny z Nową podstawą programową.

O INNOWACYJNYM MODELU PRACY Z DZIEĆMI - NATURALNA NAUKA JĘZYKA
"Dzieciom możemy dopomóc w nauce albo przez próby ich nauczenia, albo przez wspomaganie ich wysiłków w trakcie procesu uczenia się. Powinniśmy zapewnić dziecku wolność pozwalającą mu na samodzielne odkrywanie i uczenie się."
A.Cashdam
Naturalna Nauka Języka oparta jest na rozwijaniu i pogłębianiu chęci dziecka do nauki mówienia, czytania oraz kreślenia symboli graficznych, czemu towarzyszy szeroko rozumiana aktywność twórcza (dramatyczna, muzyczna, ruchowa, plastyczna) Podstawowym założeniem proponowanego modelu jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy, co powoduje, że naturalna nauka języka rozumiana jest jako edukacja przez język, w której on jest środkiem komunikacji i instrumentem myślenia. W przedszkolu zostało zorganizowane środowisko do pracy i zabawy dziecka tak ,aby były to miejsca do aktywnego, twórczego działania naszych wychowanków. Zostały zaprojektowane i wykonane kąciki pracy indywidualnej. Duża ilość zgromadzonych różnorodnych pomocy, czyni je interesującymi. Stanowią one zachętę do swobodnego działania dzieci, nauczycielki natomiast mogą je obserwować podczas ich indywidualnej i zespołowej działalności. Do podstawowych kącików pracy dzieci należą: matematyczny, plastyczny, czytelniczy, teatralny, badawczy, przyrodniczy, konstrukcyjny, słuchania, z grafoskopem, alfabetyczny, pisania, tablica wiadomości i tzw. "czytanie dookoła sali" oraz kącik komputerowy. Dzieci mają kontakt z tekstem w każdej sytuacji, są to między innymi: podpisy, napisy, karty poetyckie. Wszystkie kąciki wyposażone są w atrakcyjne pomoce i sprzęt. Stwarzamy dzieciom możliwość posługiwania się maszyną do pisania, grafoskopem, mikroskopem, lupą, magnetofonem, dyktafonem...- wszystko to sprawia, ze dzieci wykazują postawę poznawczą, przejawiają ciekawość, podejmują twórcze działania. W pracy z dziećmi stosujemy strategię zadaniową, daje ona możliwość indywidualizacji oddziaływań, prowokuje, zachęca inspiruje naszych wychowanków do samodzielnego rozwiązywania problemów.W przyjętym modelu edukacja rozumiana jest jako swoista całość, aktywność dziecka i nauczyciela skupia się wokół kluczowego tematu. Tworzymy własne scenariusze dobierając środki edukacyjne do celów, potrzeb, możliwości, jednocześnie dbając o ich różnorodność, zmienność i atrakcyjność. Projektując indywidualne zadania, tworząc karty pracy staramy się formułować polecenia tak, aby były zrozumiałe dla dzieci, adekwatne do ich możliwości i umiejętności, wzbudzające ciekawość weryfikujące wiedzę i umiejętności, zachęcające do podejmowania działań (estetyka wykonania) i mające charakter otwarty. Systematycznie analizujemy pracę dzieci. Na przełomie maja i czerwca prowadzimy diagnozę poziomu umiejętności czytania i pisania. Promując nowy model pracy z dziećmi Naturalna Nauka Języka organizujemy Międzyprzedszkolne Warsztaty Twórcze dla dzieci i nauczycieli z legionowskich przedszkoli.

"Dziecięca Matematyka"
Program "Dziecięca matematyka" różni się od dawnych programów dla przedszkoli. Edukacja matematyczna dzieci w wieku przedszkolnym jest szeroko widziana: jest połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz ćwiczeniami pewnych umiejętności matematycznych.
Najważniejsze, jest zdobywanie przez dzieci osobistych doświadczeń. Osobiste doświadczenia, rozwijają myślenie, hartują dziecięcą odporność, wpływają na tworzenie pojęć i doskonalenie wielu umiejętności.
W głównych celach kształcenia, autorki programu podkreślają znaczenie edukacji matematycznej we wspomaganiu rozwoju umysłowego dzieci i osiąganiu dojrzałości intelektualnej.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Małgorzata Kiliś, data: 12.12.2007 r., godz. 15.17
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kiliś, data: 04.11.2010 r., godz. 14.27
Liczba odwiedzin: 9259