-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Rekrutacja do przedszkola -dyżur wakacyjny -deklaracja o kontynuacji

Dyżur Wakacyjny

Regulamin dyżuru wakacyjnego

-
Wersja do drukudruk
Regulamin dyżuru wakacyjnego

Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego
I. Postanowienia ogólne
§ 1
1.Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola na każdy rok szkolny.
2.W okresie od 1 lipca i 31 sierpnia przedszkole pełni dyżur wakacyjny według ustalonego z organem prowadzącym harmonogramu.
3.Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich w Legionowie w danym roku szkolnym.
II. Zasady zapisu dziecka na dyżur wakacyjny
§ 2
1.Zgłoszenia na dyżur wakacyjny prowadzone są w dyżurujących przedszkolach w terminach corocznie podawanych przez Urząd Miasta Legionowo. Dyrektor przedszkola dyżurującego ustala godziny przyjmowania kart zapisu na dyżur.
2.Wydawanie Kart zgłoszenia na dyżur wakacyjny odbywa się w przedszkolu macierzystym w terminach corocznie podawanych przez Urząd Miasta Legionowo.
3.Rodzice składają Kartę w pełniących dyżur przedszkolach, do których zamierzają zgłosić dziecko.
4.Rodzice dziecka korzystającego z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązani do przedłożenia w przedszkolu dyżurującym odpowiedniej decyzji o przyznanej przez OPS pomocy.
5.W przypadku zgłoszenia na dyżur wakacyjny dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przedszkole, którego dziecko jest wychowankiem przekazuje pisemną informację o funkcjonowaniu dziecka, wskazując jego mocne i słabe strony .
6.Rodzice mają obowiązek zgłosić nieobecność dziecka w pierwszym dniu dyżuru. Brak zgłoszenia nieobecności będzie skutkował skreśleniem dziecka z listy przyjętych na dyżur.
III. Zasady przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny
§ 3
1.Liczba miejsc w przedszkolu dyżurującym powinna odpowiadać potrzebom zgłaszanych dzieci z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych przedszkola.
2.Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, po upływie wyznaczonego w § 2 ust.1 terminu, może nastąpić jedynie w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.
3.Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest:
wypełnienie i złożenie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu dyżurującym w
terminach corocznie podawanych przez Urząd Miasta Legionowo,
1) wniesienie opłaty za wyżywienie dziecka za okres dyżuru zadeklarowany w Karcie zgłoszenia na
dyżur wakacyjny i dołączenie potwierdzenia jej dokonania do Karty; w treści przelewu należy wpisać:
opłata za żywienie- dyżur wakacyjny imię i nazwisko dziecka,
2) zapoznanie się z regulaminem organizacji dyżuru wakacyjnego obowiązującym w danym
przedszkolu,
3) umieszczenie dziecka na liście dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny, która zostanie podana do
wiadomości zainteresowanych rodziców w przedszkolu dyżurującym w dniu 30 maja lub w dniu
następnym, jeśli 30 maja jest dniem wolnym od pracy.
IV. Zasady odpłatności za dyżur wakacyjny
§ 3
1.Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała Rady Miasta Legionowo w
sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Miejską Legionowo.
2.Wysokość opłat za żywienie regulują Regulaminy stołówek w poszczególnych przedszkolach.
3.Rozliczanie opłat za dyżur wakacyjny (świadczenia udzielane przez przedszkole, które wykraczają
poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki), następuje po zakończeniu dyżuru w formie
bezgotówkowej na konto przedszkola dyżurującego.
4.W ostatnim dniu dyżuru rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia się do sekretariatu przedszkola w celu
uzyskania informacji o wysokości należności za pobyt dziecka na dyżurze.
5.Rodzic dokonuje wpłaty na konto przedszkola dyżurującego w terminie najpóźniej do 10-go dnia
miesiąca następującego po zakończeniu dyżuru wakacyjnego.
6.Zwrot różnicy pomiędzy wpłatą za wyżywienie dokonaną przez rodzica a należnością wynikającą z
obecności dziecka na dyżurze następuje w terminie do 30 września danego roku.
7.Zwrot, o którym mowa wyżej dokonywany jest wyłącznie bezgotówkowo na konto wskazane przez
rodzica w Karcie.
8.Naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują przepisy zawarte w statutach
oraz przepisach wewnętrznych poszczególnych przedszkoli.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 28.01.2019 r., godz. 10.40
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 28.01.2019 r., godz. 10.40
Liczba odwiedzin: 166