-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

RODO

-
Wersja do drukudruk
RODO

Bezpieczeństwo danych RODO


Klauzula informacyjna obowiązuje TYLKO w okresie zawieszenia zajęć

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
Oraz realizacją zajęć w formie pracy zdalnej, której podstawę prawną określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 3 w Legionowie ul. Zegrzyńska 71, 05-119 Legionowo
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych Pana Aleksandra Jaszczołta. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez e-mail: aleksander.jaszczolt@fzj-solution.pl
3. Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem oraz w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prowadzenia z Państwem korespondencji na dany temat, a po tym czasie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora przepisami prawa. W zakresie ewentualnej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania działalności, której zgoda dotyczy.
5. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania
6. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
podmioty uprawione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa
7. Osoba, której dane są przetwarzane w granicach określonych w RODO ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, a w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem"
8. Dane zebrane przez Administratora nie podlegają zautomatyzowanym procesom decyzyjnym, a tym samym nie są profilowane
9. Podanie Danych przez osobę której dane dotyczą jest dobrowolne jednakże bez ich podania Administrator nie będzie mógł świadczyć niektórych usług w pełnym zakresie
Klauzula informacyjna:
Podstawowe informacje.

Od dnia 25.05.2018 r. wchodzą przepisy RODO, zgodnie z którymi publikujemy podstawowe informacje dotyczące Ochrony Bezpieczeństwa Danych w naszej placówce.

Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole Miejskie nr 3 im. Koszałka Opałka w Legionowie, reprezentowane przez Dyrektora Małgorzatę Kiliś.

Obecnie Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z przepisami RODO) w naszej placówce od dnia 01.01.2020 jest: p. Aleksander Jaszczołt.

Podajemy dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego należy zgłaszać ewentualne przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych: aleksander.jaszczolt@fzj-solution.pl

Informujemy, że:

1. Odbiorcami danych osobowych są wszyscy Pracownicy Przedszkola adekwatnie do zakresu obowiązków.

2. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Przedszkola i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.

4. Zasady przetwarzania danych regulują przepisy Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz.1000). Okresy przechowywania danych poszczególnych kategorii regulują przepisy Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 r., poz. 59 z późniejszymi zmianami).

5. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jest to „prawo do bycia zapomnianym”). Można tego dokonać bezpośrednio w sekretariacie Przedszkola.

7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku braku niektórych danych, nie będziemy w stanie świadczyć Państwu wszystkich usług.

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Małgorzata Kiliś, data: 23.11.2018 r., godz. 11.30
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 17.04.2020 r., godz. 11.46
Liczba odwiedzin: 653