-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna

Bezpieczne przedszkole

Bezpieczny przedszkolak w domu, przedszkolu i na ulicy

-
Wersja do drukudruk
Bezpieczny przedszkolak w domu, przedszkolu i na ulicy

BEZPIECZEŃSTWO – jest to stan psychiczny, w którym dana osoba ma poczucie całkowitej pewności, wie, że posiada wsparcie w innej bliskiej osobie. Człowiek mający poczucie bezpieczeństwa jest szczęśliwy, radosny, nie odczuwa lęku.
Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, a jej zaspokojenie pozwala na prawidłowy rozwój osobowy, emocjonalny i psychiczny.
nauka zasad bezpieczeństwa

nauka zasad bezpieczeństwa


BEZPIECZNY ŚWIAT DZIECKA
PODSTAWOWE ZADANIA RODZICÓW I NAUCZYCIELI:
- zapewnienie dzieciom zdrowia i bezpieczeństwa
- przekazanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia (spotkania z lekarzem, pielęgniarką)
- kształtowanie czynnych postaw wobec własnego zdrowia i zdrowia innych
- uczenie postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo
- uczenie umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie w trudnej sytuacji
- wykorzystywanie codziennych sytuacji do oceny zachowania własnego i innych osób

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE:
- POLICJA, STRAŻ MIEJSKA
· organizowanie spotkań dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na placu zabaw oraz na ulicy
- PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
· spotkania „Grupy wsparcia”
· współpraca z psychologiem
· współpraca z logopedą
spotkanie z policjantem


BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE
Na bezpieczeństwo w przedszkolu składa się wyposażenie sal, szatni, łazienek, placu zabaw (zabawki z atestem). Zagospodarowanie przestrzeni powinno być funkcjonalne i bezpieczne pod każdym względem.
- Prezentacja multimedialna połączona z dyskusją dla dzieci 5-6 letnich pt. „Zachowywanie zasad bezpieczeństwa na terenie budynku przedszkola i placu zabaw” przeprowadzona przez starszego specjalistę ds. bhp i ppoż mgr inż. A Midaka
- Szkolenie BHP dla pracowników
- ewakuacja

BEZPIECZNY PRZEDSZKLAK
DZIECKO I BEZPIECZEŃSTWO
Małe dziecko charakteryzuje słaba umiejętność przewidywania skutków podejmowanych działań oraz słaba kontrola własnych emocji. Bardzo ważne jest to, aby jak najwcześniej przestrzec dziecko przed problemami i poradzić, jak powinno się zachować w trudnej sytuacji.

PRZYKŁADY REALIZOWANYCH ZADAŃ:
- opracowanie wspólnie z dziećmi zasad bezpiecznych zabaw w budynku przedszkolnym oraz na placu
zabaw, na spacerze, wycieczce (kodeksy zachowań, kontrakty grupowe)
- realizowanie zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci z udziałem policjantów:
· przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w domu, w przedszkolu, na drodze, na placu zabaw, na wycieczce, podczas wakacji
- realizacja programu autorskiego społeczno-emocjonalnego . „Koszałek i ja” programu przeciwdziałania
agresji u dzieci w wieku przedszkolnym
- realizacja ogólnopolskiego programu dla wychowania przedszkolnego „Bezpieczne przedszkole”
- realizacja rządowego programu „Razem bezpieczniej”
- realizacja programu społecznego „Szkoła bez przemocy”(ZORGANIZOWANE SPOTKANIE Z RODZICAMI I PSYCHOLOGIEM„PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM”)
- realizacja programu profilaktycznego „Czyste powietrze wokół nas”

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK W TEORII I PRAKTYCE

TEMATY REALIZOWANE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA:
1.PODSTAWOWE ZASADY RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO.
2.BEZPIECZNE PODRÓŻOWANIE.
3.BEZPIECZNA ZABAWA.
4.SAM W DOMU.
5.KONTAKT Z OSOBAMI OBCYMI.
6.POŻAR, WYPADEK, ZGUBIŁEM SIĘ – TELEFONY ALARMOWE.
7.ZŁY PIES.
8.PIERWSZA POMOC.

CELE OGÓLNE:
- wykształcenie u dzieci zachowań umożliwiających uniknięcie zagrożeń
- wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
- utrwalanie wiadomości o tym, co sprzyja, a co zagraża zdrowiu
- kształtowanie umiejętności postępowania w sytuacjach zagrożenia
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie
- wyrabianie u dzieci samodzielności

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- zapoznanie dzieci z podstawowymi przepisami pieszego i kołowego ruchu drogowego oraz z wybranymi
znakami drogowymi
- bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej i indywidualnej
- wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych podczas zabaw
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania i odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia

BEZPIECZNI NA DRODZE
Podczas spacerów i wycieczek pieszych dzieci są widoczne dzięki kamizelkom odblaskowym

1.PODSTAWOWE ZASADY RUCHU DROGOWEGO I PIESZEGO.

ZASADY RUCHU PIESZEGO W MIEŚCIE:
- ruch uporządkowany prawą stroną chodnika
- opieka osoby dorosłej
- przechodzenie przez ulicę w miejscach wyznaczonych z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji świetlnej

ZASADY RUCHU DROGOWEGO:
- znaczenie poszczególnych sygnałów świetlnych
- uporządkowany ruch pojazdów na jezdni
- znajomość wybranych znaków drogowych z uwzględnieniem podziału na pionowe (informacyjne,
ostrzegawcze, zakazu) i poziome (zebra)

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PIESZYCH POZA MIASTEM:
- ruch uporządkowany lewym poboczem
na ulicy...

na ulicy...

na ulicy...


WYKORZYSTANIE ZDOBYTYCH WIADOMOŚCI PODCZAS PRAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI

NAUKA PRZECHODZENIA PRZEZ JEZDNIĘ Z ZASTOSOWANIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA:
- zajęcia praktyczne na terenie ogrodu przedszkolnego
- wycieczka na pobliskie skrzyżowanie ulic

2.BEZPIECZNE PODRÓŻOWANIE.

RODZAJE ŚRODKÓW TRANSPORTU:
- lądowe
- wodne
- powietrzne
POJAZDY UPRZYWILEJOWANE:
- karetka pogotowia ratunkowego
- straż pożarna
- radiowóz policyjny
KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ:
- właściwe zachowanie się na przystanku
- bezpieczne wsiadanie i wysiadanie
- trzymanie się poręczy w czasie jazdy
KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW KOMUNIKACJI INDYWIDUALNEJ:
- bezpieczne miejsce w samochodzie – fotelik
- zapinanie pasów bezpieczeństwa
- wsiadanie i wysiadanie od strony ulicy

3.BEZPIECZNA ZABAWA.

ZABAWY W PRZEDSZKOLU:
- stosowanie się do ustalonych reguł i zasad zawartych w kontraktach grupowych
plakat


ZABAWY NA POWIETRZU:
- korzystanie z wyznaczonych miejsc do zabawy (plac zabaw, park)
- właściwe korzystanie ze sprzętu terenowego
- świadomość skutków niewłaściwej zabawy (zabawy na placu zabaw, zabawy zimowe, wypoczynek nad wodą)

4.SAM W DOMU.

- przestrzeganie zakazu brania do rąk lekarstw i środków chemicznych
- przestrzeganie zakazu dotykania urządzeń elektrycznych, ostrych narzędzi
- przestrzeganie zakazu zbliżania się do gorących naczyń, żelazka
- przestrzeganie zakazu zabawy zapałkami i zbliżania się do ognia
- przestrzeganie zakazu wychylania się z okna
- właściwe reagowanie na telefon od obcej osoby lub pukanie do drzwi

5.KONTAKT Z OSOBAMI OBCYMI.

- rozumienie konieczności bycia nieufnym w stosunku do osób obcych
- odmawianie przyjmowania słodyczy i innych rzeczy od nieznajomych osób
- szukanie pomocy w sytuacji zagrożenia w dużym skupisku ludzi (zwrócenie się o pomoc do policjanta, strażnika miejskiego, starszej kobiety, sprzedawcy w sklepie)

6.POŻAR, WYPADEK, ZGUBIŁEM SIĘ – TELEFONY ALARMOWE.

JAK NALEŻY WEZWAĆ POMOC – INSTRUKCJA:
1)przedstaw się
2)podaj adres
3)powiedz, co się stało

DO KOGO MOŻEMY SIĘ ZWRÓCIĆ O POMOC, JEŚLI BĘDZIE POTRZEBNA:
-matki z dziećmi
-policjant w mundurze
-sprzedawca w sklepie
-pogotowie
-straż pożarna

GDY DZIECKO SIĘ ZGUBI:
-pamiętaj swój adres i telefon
-poszukaj policjanta albo starszej kobiety
-wejdź do jakiegoś sklepu i powiedz, że się zgubiłeś

SCENKI DRAMOWE
Drama jest metodą pedagogiczną, która sprzyja wydobywaniu i rozwijaniu cech osobowości człowieka. Wykorzystuje ona naturalną skłonność dziecka do naśladownictwa, sprzyja aktywności intelektualnej, emocjonalnej i ruchowej. Drama wzmacnia więzi koleżeńskie i grupowe oraz poczucie współpracy współodpowiedzialności. Polega na wczuwaniu się w role, na improwizacji, która angażuje ruch, gest, mowę, myśli i uczucia. Dziecko w dramie jest sobą w nowej roli, nieznanej sytuacji.
„ZDARZYŁ SIĘ WYPADEK”
„PALI SIĘ”
„MOJA MAMA POTRZEBUJE POMOCY”
scenki...

scenki...

scenki...

scenki...


8. PIERWSZA POMOC.
- właściwe zachowanie się w razie skaleczenia i urazów
spotkanie z lekarzem

spotkanie z pielegniarką


Głównym założeniem naszych zajęć jest takie oddziaływanie na dzieci, aby dzięki zdobytej wiedzyi umiejętnościom potrafiły zachować się bezpiecznie w różnych sytuacjach.

GRA PLANSZOWA DYDAKTYCZNA „BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK” – UTRWALENIE ZDOBYTYCH WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI.

Gry planszowe są znanym elementem zajęć w przedszkolu. Oprócz dobrej zabawy niosą ze sobą treści
dydaktyczne i wychowawcze.
Uczą:
- ścisłego przestrzegania reguł
- logicznego myślenia
- rozwijają wyobraźnię
- zgodnego współdziałania w zespole
- treści ujęte w grach głęboko zapadają w pamięć.
Gra „Bezpieczny przedszkolak” uczy dzieci podstawowych zasad bezpiecznego zachowania w domu,
w przedszkolu, w podróży, na wakacjach oraz dostarcza wiedzę, jak należy się zachować podczas
wypadku. Jest ona dobrym sposobem na sprawdzenie skuteczności prowadzonych zajęć.
nauka poprzez grę

nauka poprzez grę

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 13.05.2014 r., godz. 13.45
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 13.05.2014 r., godz. 14.11
Liczba odwiedzin: 6867