-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 3
im. Koszałka Opałka w Legionowie
ul. Zegrzyńska 71,
05-119 Legionowo
tel./fax: (0-22) 772-96-66
e-mail: przedszkolem3@o2.pl
Foto
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Aktualność
Informacja dla rodziców
(Zam: 14.04.2015 r., godz. 13.35)

informacja dotycząca dyżuru wakacyjnego

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego

I. Postanowienia ogólne
§ 1
1.Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola na każdy rok szkolny.

2.W okresie od 1 lipca i 31 sierpnia przedszkole pełni dyżur wakacyjny według ustalonego z organem prowadzącym harmonogramu.

3.Dyżur wakacyjny organizowany jest dla dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich w Legionowie w danym roku szkolnym.

II. Zasady zapisu na dyżur wakacyjny
§ 2
1.Zgłoszenia na dyżur wakacyjny prowadzone są w dyżurujących przedszkolach w terminie od 05 do 31 maja każdego roku szkolnego. Dyrektor przedszkola dyżurującego ustala godziny i miejsce przyjmowania kart zapisu na dyżur.

2.Liczba miejsc w przedszkolu dyżurującym powinna odpowiadać potrzebom zgłaszanych dzieci z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych przedszkola.

3.Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, po upływie wyznaczonego wyżej terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.
4.Warunkiem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu dyżurującym w wyznaczonym terminie.
5.Wydawanie Kart zgłoszenia na dyżur wakacyjny odbywa się w przedszkolu macierzystym w terminie od 15 kwietnia do 31 maja każdego roku .
6.Rodzice składają kartę w pełniących dyżur przedszkolach, do których zamierzają zgłosić dziecko.
7.Rodzice dziecka korzystającego z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej są zobowiązani do przedłożenia w przedszkolu dyżurującym odpowiedniej decyzji o przyznanej przez OPS pomocy.

8.W przypadku zgłoszenia na dyżur wakacyjny dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, przedszkole, którego dziecko jest wychowankiem przekazuje pisemną informację o funkcjonowaniu dziecka, wskazując jego mocne i słabe strony .

III. Zasady odpłatności za dyżur wakacyjny

§ 3
1.Wysokość opłat za korzystanie z usług przedszkola reguluje Uchwała Nr XXXIV/461/2013 Rady Miasta Legionowo z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Legionowo.
2.Wysokość opłat za żywienie regulują Regulaminy stołówek w poszczególnych przedszkolach.
3.Rozliczanie opłat za dyżur wakacyjny ( świadczenia udzielane przez przedszkole, które wykraczają poza realizację podstawy programowej oraz opłatę za wyżywienie dziecka), następuje po zakończeniu dyżuru w formie bezgotówkowej na konto przedszkola dyżurującego.

4.W ostatnim dniu dyżuru rodzic jest zobowiązany do zgłoszenia się do sekretariatu przedszkola w celu uzyskania informacji o wysokości należności za pobyt dziecka na dyżurze.

5.Rodzic dokonuje wpłaty na konto przedszkola dyżurującego w terminie najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wykonanie usługi.

6.Naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują przepisy zawarte w statutach oraz przepisach wewnętrznych poszczególnych przedszkoli.Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny wydajemy w sekretariacie przedszkola od 15 kwietnia do 31 maja 2015r. Kartę można również pobrać ze strony przedszkola w zakładce "Przyjęcia do przedszkola"
Przed zgłoszeniem się w przedszkolu dyżurującym, należy potwierdzić w karcie fakt uczęszczania dziecka do naszego przedszkola.
Składanie kart przez rodziców do dyżurujących przedszkoli odbywa się w terminie od 5 do 31 maja 2015r.W 2015 roku dyżur wakacyjny będą pełnić następujące przedszkola:

od 01 lipca do 17 lipca 2015 r. - Przedszkole Miejskie nr 3,

od 20 lipca do 31 lipca 2015.r. - Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5,

od 03 sierpnia do 14 sierpnia 2015 r. - Przedszkole Miejskie nr 1,

od 17 sierpnia do 31 sierpnia 2015 r.- Przedszkole Miejskie nr 11

Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Katarzyna Biernacka, data: 14.04.2015 r., godz. 13.35
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Biernacka, data: 16.04.2015 r., godz. 09.04
Liczba odwiedzin: 559